DARMOWA DOSTAWA OD 99 ZŁ

Darmowa dostawa od 99,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Odstąpienie od umowy

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Sprzedawcy wskazanych w pkt 6 oraz kosztów dodatkowych, wskazanych w pkt. 10, w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
 2. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
  1. w formie pisemnej Pocztą Polską lub kurierem na adres Sprzedawcy: „Oleofarm” sp. z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@evitaldo.pl;
 3. Oświadczenie można złożyć korzystając ze wzoru formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego evitaldo.pl Jednakże skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Klient, który odstąpił od umowy, ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres magazynu Sprzedawcy: „Oleofarm” sp. z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław. Zwracany Towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać „Zwrot”.
 6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w szczególności opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a)     o świadczeniu usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)     w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d)     w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e)     w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f)      w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
g)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h)     w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
i)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j)       o dostarczaniu dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;
l)       o świadczeniu usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m)    o dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na  nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął  świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy opisane w punktach od 1 do 12 powyżej przysługuje także Klientowi, będącemu osobą fizyczną, zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Poza wyjątkiem opisanym w punkcie 13, postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  - Kodeks cywilny, tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu wzór dokumentu umożliwiającego odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 7 Regulaminu;
Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór dokumentu umożliwiającego złożenie reklamacji, o którym mowa w § 8 Regulaminu.

pixel