DARMOWA DOSTAWA OD 99 ZŁ

Darmowa dostawa od 99,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka prywatności i cookies

1. Administratorem Danych Osobowych Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.oleofarm24.pl, zwanego dalej Sklepem internetowym, jest Oleofarm sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000475366, NIP: 8961326505, REGON: 932802258, zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych.

2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: sklep@ewitaldo.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

 • a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 • b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 • c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 • d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 • 3. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

 • a) imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Sklepu internetowego (w tym kontrahenci lub potencjalni kontrahenci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, formularza rejestracji lub formularza zamówienia dostępnego w naszym Sklepie internetowym, a także w przypadku przekazania nam tych danych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty naszego Sklepu internetowego,
 • b) numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, formularza rejestracji lub formularza zamówienia dostępnego w naszym Sklepie internetowym. Numer telefonu przetwarzany jest w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem, w sprawie realizacji danego zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na inne, zadane pytanie,
 • c) adres zamieszkania/korespondencyjny – dane te przetwarzamy w celu prawidłowej wysyłki zamówionych Produktów, jego wskazanie jest konieczne w przypadku dokonania zakupów w naszym Sklepie,
 • d) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Sklepu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, formularza rejestracji lub formularza zamówienia dostępnego w naszym Sklepie, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym. Poprzez adres e-mail odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą, a także przekazujemy informacje związane z realizacją zawartej umowy. Ponadto jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie treści marketingowych i zostali Państwo subskrybentem naszego newslettera, będziemy również wysyłać do Państwa kilka razy w miesiącu informacje handlowe i marketingowe,
 • e) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 • f) NIP oraz nazwa firmy – dane niezbędne do wystawienia wszelkich faktur i innych dokumentów związanych z korzystaniem z naszego Sklepu internetowego,
 • g) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Sklepu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 • 4. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

  5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • a) dokonywania zakupów w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie Sklepu internetowego formularza zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie sfinalizowania określonej transakcji,
 • b) zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzana w momencie zrealizowania danej umowy,
 • c) prowadzenia indywidualnego konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie usunięcia konta przez użytkownika,
 • d) kierowanie treści marketingowych dotyczących Administratora oraz prowadzenie analityki strony internetowej w związku ze stosowaniem plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane osobowe przetwarzane są do zakończenia sesji lub usunięcia plików cookies przez użytkownika, wycofania zgody lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu,
 • e) prowadzenia strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w przypadku wygaśnięcia pliku Cookie, usunięcia plików Cookies lub odpowiednio w przypadku zakończenia danej sesji,
 • f) realizowania usługi (subskrypcji) newsletteru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie podane dane osobowe zostaną usunięte w momencie wycofania zgody i usunięcia się listy subskrybentów newsletteru,
 • g) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,
 • h) bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
 • i) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.
 • 6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.

  7. W przypadku występowania przycisku „Lubię to!” lub innych łącz serwisów społecznościowych do kont Administratora w social media, między Administratorem niniejszego Sklepu internetowego, a administratorem zewnętrznej witryny występuje relacja współadministracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych. Nasi Współadministratorzy w obrębie niniejszego Sklepu internetowego to:

 • a) Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook, Instagram) z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,
 • b) Google Ireland Ltd. (YouTube) z siedzibą pod adresem: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Irlandia,
 • c) LinkedIn Corporation, (LinkedIn) z siedzibą pod adresem: 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, USA,
 • d) Ewentualnie inne.
 • 9. Administrator korzysta z narzędzi Meta Platforms Ireland Ltd (Facebook, Instagram), Google Ireland Ltd. (YouTube) oraz LinkedIn Corporation, (LinkedIn). Co do zasady dane przetwarzane w ramach korzystania z tych narzędzi, przetwarzane są na serwerach zlokalizowanych w obrębie EOG. Niemniej podmioty dostarczające te narzędzia mogą zostać zobowiązane do przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na nie przez przepisy prawa lub będzie konieczny ze względu na charakterystykę świadczonych usług (SaaS, hosting, itp.). Zakres przekazywanych danych osobowych w tym zakresie odnosi się do potencjalnych danych osobowych zawartych w plikach Cookies. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym zostały wskazane w pkt 5 lit. d oraz e niniejszej Polityki. Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony przez Ramy ochrony danych UE-USA (art. 45 ust. 1 RODO). Nasze podmioty-importerzy danych osobowych tj. Google LLC, Meta Platforms, Inc., spełniające kryteria decyzji i uczestniczące w programie Ram Ochrony Danych, znajdują się na liście pod adresem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search. Podmiot LinkedIn Corporation może przekazywać dane do Państw trzecich – na podstawie przyjętych przez te podmioty Standardowych Klauzul Umownych.

  10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami.

  11. Dane osobowe podlegają profilowaniu marketingowemu przez nas jako Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO w ramach narzędzi do automatyzacji marketingowych.

  12. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:

 • a) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 • b) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 • c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 • d) wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
 • e) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 • f) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 • g) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • h) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 • i) w przypadku podstawy prawnej, w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • j) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 • k) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 • 13. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

  14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

  15. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: Polityka Plików Cookies.

  16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  pixel